Selecteer een pagina

Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van AB INTUS (www.abintus.nl) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder AB INTUS worden alle diensten van AB INTUS verstaan.

Resultaten

Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd en zijn altijd persoonsafhankelijk. Resultaten van onze producten en diensten kunnen (dus) per individu verschillen. Dat betekent dat bijvoorbeeld persoonlijke transformatie mede afhankelijk is van je eigen inzet. Je inzet moet leiden tot het verkrijgen van een nieuw inzicht en waardoor je anders gaat denken, voelen, en handelen. De Evenementen van AB INTUS zijn de ideale omgeving om nieuwe inzichten op te doen en anders te leren denken, voelen, en handelen.

Deze disclaimer is van toepassing op alle mogelijke gepresenteerde resultaten die je kan bereiken met onze diensten.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan AB INTUS niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie altijd juist zijn.

AB INTUS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van AB INTUS. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan AB INTUS of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB INTUS mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

AB INTUS draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. AB INTUS aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB INTUS is framing naar de Website niet toegestaan.